Официални правила на томбола по случай Световния ден на сърцето 29 септември 2015г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА ПО СЛУЧАЙ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СЪРЦЕТО 29.09.2015

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Томболата се организира от Самоконтрол ООД, ЕИК 160050628, адрес на управление гр. Пловдив, ул. Константин Величков 2

Официалните правила ще бъдат достъпни през целия й период и влизат в сила след оповестяването им на сайта на организатора www.microlife.bg и на официалната фейсбук страница https://www.facebook.com/MicrolifeBulgaria.

Организаторът на томболата си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила на томболата, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта и фейсбук страницата на организатора.

Период на промоцията: 29 септември – 29 ноември  (включително) 2015 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

В промоцията могат да участват всички физически лица, с изключение на служителите на Самоконтрол ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

Включвайки се в настоящата томбола, участниците предоставят доброволно своите данни (имена, телефон, e-mail) и дават съгласието си тези данни да бъдат събирани за целите на томболата и/или разпространението на наградите. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба на страната.

Организаторът има право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2. В случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или други форсмажорни обстоятелства, на участниците не се дължи компенсация.

Участвайки в томболата, участниците се ангажират да приемат настоящите официални правила и да спазват техните условия.

МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА

Всеки клиент, закупил в рамките на периода на промоцията (29.09–29.11.2015 г.) медицинска техника със специален стикер „Спечели швейцарски подарък“ на стойност над 100 лв. има възможност да участва в специалната томбола, посветена на Деня на сърцето 29.09.2015г.

Всеки желаещ да участва в томболата трябва да попълни своите данни в талон, който ще намери на касата  в аптеката или вътре в самата кутия на закупената медицинска техника. След което да го пусне в специално приспособената за целта кутия, намираща се в аптеката или да го изпрати на адрес: Самоконтрол ООД, гр. Пловдив, ул. Константин Величков 2 или да го снима и изпрати на е-мейл: samocontrol.ltd@gmail.com

НАГРАДИ

Наградите са, както следва:

На 04.12.2015 ( петък), ще бъдат изтеглени имената на 5-ма участници, които ще спечелят:

- 3 изискани подаръчни кошници с швейцарски сирена, швейцарски шоколад и вино;

- 1 многофункционален джобен инструмент на световно известната швейцарска марка Victorinox;

- 1 планински СПА уикенд в Garmen Hills Complex

Едно лице може да участва в настоящата томбола с неограничен брой талони, но има право да получи само една награда.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Имената на всички победителите ще бъдат обявени в сайта на организатора www.microlife.bg, на официалната Facebook страница https://www.facebook.com/MicrolifeBulgaria, както и на Google+ страницата на Самоконтрол ООД https://www.facebook.com/MicrolifeBulgaria, 04.12.2015 (петък).

Участници, не потърсили наградите си до 10-дневен срок от датата на известяването за спечелването им, губят правото да я получат.

Наградите се връчват само след предоставяне на документ за самоличност и на касова бележка, прикрепена към гаранционна карта. В случай, че името на печелившият участник е на възраст до 18 г., наградата може да бъде получена от законния представител на спечелилото лице, след предоставяне на съответния документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена лично от лице, различно от печелившия участник, само при представянето на надлежно пълномощно.

ДРУГИ

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

С подаване на заявка за участие в томболата  всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Самоконтрол ООД правото да публикува имената на спечелилите в официалния сайт на Microlife и Facebook страницата на Microlife, както и да използват посочените от тях данни за контакт за последващи играта рекламни активности и новини от Организатора, включително да използва предоставени от тях снимки и материали и да ги публикува в дигитални и печатни медии.

Евентуално възникнали спорове между организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Copyright © 2021 - Microlife България. Всички права са запазени.