Онлайн фото игра с награди от Microlife - Официални правила

Официални правила за провеждане на онлайн игра със снимки и видео на Microlife

1. Период:

От 29/09/2015 12:00ч до 15/12/2015  23:59ч.

Дата за теглене на наградите 16/12/2015; Дата за обявяване на победителите:  17/12/2015.

2. Организатор:

Самоконтрол ООД, ЕИК 160050628, адрес на управление гр. Пловдив, ул. Константин Величков 2

3. Правила за участие:

- С участието в играта, участниците декларират, че изпратените снимки/ видео-клипове са авторски.

- Всеки участник може да участва само с една снимка или видео-клип.

- В играта могат да участват само пълнолетни лица, закупили медицинска техника на територията на Република България, с вносител Самоконтрол ООД.

- В играта могат да участват всички физически лица, с изключение на служителите на Самоконтрол ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

- Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно своите данни (имена, телефон, e-mail) и дават съгласието си тези данни да бъдат събирани за целите на играта и/или разпространението на наградите. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба на страната.

4. Механизъм на играта:

4.1. Играта ще се проведе на официалната Facebook страница на Организатора

https://www.facebook.com/MicrolifeBulgaria, както и на официалния сайт на Организатора www.microlife.bg .

4.2. Участниците се регистрират за участие в играта, като изпратят (на адрес: samocontrol.ltd@gmail.com   ИЛИ в лично съобщение към страницата на Microlife) снимка или видео-клип с електронен апарат за кръвно или инхалатор Microlife, закупен до 15 декември 2015г. На снимката или във видео-клипа трябва да се вижда как участникът или негов близък използва електронен апарат за кръвно или инхалатор Microlife у дома. Снимката трябва да е придружена от данни за контакт: трите имена, населено място, e-mail адрес и телефон за връзка.

4.3. Срокът за изпращане на снимките/видео-клиповете: 29 септември – 15 декември 2015г.

4.4. Имената на печелившите се теглят на случаен принцип от независимо лице на 16 декември 2015г. Имената на печелившите се обявяват на Facebook страницата на Microlife на 17 декември 2015г.

5. Награди:

5.1. Голяма награда: Уикенд за двама

5.2. По-малки награди: 10 електронни термометъра Microlife

6. Получаване на наградите:

- Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

- Организаторът се задължава в срок до 10 работни дни да се свърже с Победителите на посочените от него имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за получаване на Наградата.

- Организаторът не носи отговорност спрямо Победител, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес.

- Победител, който не потърси наградата си в срок от 30 календарни дни след приключването на играта, губи правото си да получи своята награда.

- За да получи своята награда, Победителят трябва да предостави на Организатора доказателство, че е закупил техниката на снимката или видео-клипа, с който участва. За доказателство се считат касов бон и попълнена и подпечатана гаранционна карта на Самоконтрол ООД.

7. Допустимост:

Не се допускат до участие във играта участници, които:

- Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта.

- Използват фотографии/ видео-клипове за участие, които не са авторски.

- Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие.

- Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook.

- Са служители на Организатора.

- Са непълнолетни.

8. Ограничения на отговорността:

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства;

Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.;

9. Други условия:

9.1. Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила, във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им;

9.2. С участието си в играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се използват от Организаторите за целите на организиране на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица ангажирани с организиране на играта. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни. С участието си в играта всеки участник декларира, че част от данните които предоставя са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани (включително и за целите на директен маркетинг по смисъла на чл. 261, алинея 2 от Закона за електронните съобщения) от Организаторите или от трети страни (партньори и/или подизпълнители на Самоконтрол ООД).

9.3. Победителите в играта се съгласяват да участват в последващи играта рекламни активности, като Организаторите си запазват правото да използват имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне;

9.4. С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената на спечелилите във Facebook страницата на Microlife, както и да използват посочените от тях данни за контакт за последващи играта рекламни активности, както и новини от Организатора.

Copyright © 2024 - Microlife България. Всички права са запазени.